Doel en uitvoering

Initiatiefnemer

Als initiatiefnemer wil NL Woningfondsen, door de verwerving van kwalitatief hoogwaardig verhuurde woningen in Nederland, een aantrekkelijk rendement realiseren ten behoeve van de beleggers in de door haar mede te initiëren vastgoedfondsen.

Het Fonds is gericht op het behalen van een rendement uit de verhuur van het vastgoed en het realiseren van verkoopwinst door de woningen te verkopen zodra de bestaande huurovereenkomst wordt beëindigd en dit rendement technisch verstandig is. Doorverhuur van de woningen behoort dus ook tot de mogelijkheden. In voorkomende gevallen kan tot verkoop aan de huidige huurders worden overgegaan. Dit zal echter niet actief worden nagestreefd. Voor zover de normale bedrijfsuitoefening dit toelaat, zal per kwartaal worden uitgekeerd aan de beleggers. Het Fonds wordt over het algemeen aangegaan voor een periode van 7 jaar.

Syndicating

De activiteiten vallen onder de noemer “syndicating”. Dit houdt in, het bij elkaar brengen van partijen voor acquisities die - uit financieringsoogpunt - individueel moeilijker haalbaar zijn, doch door middel van een gemeenschappelijk optreden wel tot stand kunnen komen. De specialisten van NL Woningfondsen zijn geëquipeerd voor het opzetten en de advisering van het vastgoedfonds.

Uw bestaand kapitaal waardevast?

Vastgoed heeft een belangrijke plaats verworven in vele beleggingsportefeuilles. De combinatie van inflatie met de te betalen vermogensrendementsheffing en de zeer beperkte opbrengst op spaartegoeden vereist een alternatieve opbrengstvorm om het verworven kapitaal waardevast te houden. NL Woningfondsen zal met regelmaat vastgoedfondsen mede introduceren die beleggen in verhuurde woningen mogelijk maakt voor natuurlijke- en rechtspersonen. De woningen worden onder andere verkregen van institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Door te participeren in deze vastgoedfondsen kunnen cliënten direct beleggen in vastgoed.

Rendement

Het Fonds beoogt, door het realiseren van haar doelstelling, opbrengsten te genereren teneinde deze te doen toekomen aan de beleggers. De verwachting is dat de deelnemer op zijn participatie een vergoeding realiseert op de door hem in het Fonds geïnvesteerde middelen van gemiddeld circa 4,5 - 8% op jaarbasis (IRR). Ruimschoots voldoende om uw kapitaal waardevast te houden en zelfs te laten groeien. Deze verwachting is gebaseerd op ervaringscijfers met conservatieve inschattingen.

Fiscale aspecten

Het Fonds zal niet zelf aan belastingheffing worden onderworpen. Alle opbrengsten en resultaten worden rechtstreeks toegekend aan de participanten. Deze “fiscale transparantie” houdt tevens in dat het Fonds geen dividendbelasting hoeft in te houden op de uitkeringen aan de participanten. Bij de in Nederland woonachtige particuliere beleggers valt de participatie in box 3 (“Sparen en beleggen”) van de inkomstenbelasting. Bij Nederlandse vennootschappen vormen de inkomsten en de kosten van het fonds naar rato van het aandeel in het fonds bestanddelen van de belastbare winst voor de heffing van de vennootschapsbelasting. Eventuele verliezen zijn aftrekbaar. Bij deelname in het fonds is aanwending van een herinvesteringsreserve in beginsel mogelijk indien aan de voorwaarden is voldaan zoals genoemd in de Wet inkomstenbelasting 2001. De Fiscalist van het Fonds is Rechtstaete Belastingadviseurs te Amsterdam.

Prospectus

Voor elk Fonds wordt een door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd prospectus en beleggingsbrochure geconcipieerd (artikel 5.2 WFT). Deze zal worden voorzien van een Essentieel Informatie Document (EID). De vergunninghouder voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65 sub a van de WFT van het betreffende fonds zal Sectie5 Beheer zijn.

Risicofactoren

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Ten aanzien van het beleggen in vastgoed is dit niet anders. De risico’s worden uitvoerig beschreven in het prospectus van het betreffende fonds.

Organisatie van het fonds

De selectie voor de acquisitie voor een Woningfonds zal worden verzorgd door NL Woningfondsen. De initiatiefnemers voor het structureren van een Woningfonds zijn Sectie5 Investments, met de AFM vergunninghouder dochter Sectie5 Beheer en NL Woningfondsen. Na de verwerving van het vastgoed zal NL Woningfondsen betrokken blijven bij het fonds door middel van een overeenkomst van advisering met betrekking tot het asset management en als mede-toezichthouder op het property management van het fonds. Het Property Management (voornamelijk huurincasso en onderhoud) van de woningen zal worden uitbesteed aan Hoen Vastgoedbeheer te Amsterdam.

De houdster van het fonds is de “Stichting NL Woningfonds ..” een onafhankelijke entiteit gelieerd met de trust TCS Fund Services te Maarsbergen, met als enig statutair doel het houden van de juridische eigendom van de activa van het fonds. Alle verplichtingen ter zake van het vermogen van het fonds worden op naam van deze houdster aan gegaan en worden in het belang van de participanten verricht. Tevens verloopt het betalingsverkeer van het fonds via deze houdster. Beschikkingshandelingen kunnen slechts worden verricht door houdster en beheerder Sectie5 Beheer gezamenlijk. De bewaarder van het fonds is TCS Depositary te Amsterdam. Deze zorgt voor de verificatie van de volledigheid, tijdigheid en juistheid van het geldverkeer en de handelingen conform de gepresenteerde fondsvoorwaarden van het betreffende Woningfonds. De beheerder en de bewaarder zijn daartoe een overeenkomst van bewaring aangegaan.

Informatievoorziening aan Beleggers van Woningfondsen

Naast het prospectus en bijbehorende bijlagen bij de start van het Woningfonds ontvangen de Beleggers diverse rapportages gedurende de looptijd van het fonds en kan via een inlogcode het betreffende dossier worden benaderd via de website van de beheerder Sectie5 Beheer www.sectie5.nl

  • Quintessence (belangrijkste zaken) mei, juli en oktober
  • Halfjaarcijfers met balans en resultatenrekening eind augustus
  • Begroting komend boekjaar en fiscale invulinstructie december
  • Jaarverslag met balans en resultatenrekening en uitnodiging jaarvergadering (3/4 week april) eind maart

Reclame

De inschrijving voor
NL Woningfonds 3 is gesloten

Geïnteresseerd om te beleggen?

Meld u aan om met voorrang te worden geïnformeerd over de volgende emissies.

NL Woningfonds 3 wordt opgezet als een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en zal onder toezicht vallen van en zal geregistreerd worden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het prospectus en het essentiële informatiedocument is te verkrijgen bij Connect Invest B.V. (Straatweg 90, 3621 BS Breukelen, telefoon: 0850- 47 75 53, www.connectinvest.nl en de beheerder van NL Woningfonds 3.

Uw gegevens zullen verwerkt worden door Connect Invest B.V.

"Uw belegging Onze zorg!"